ระบบทะเบียนกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

( สำหรับนักศึกษา )


แจ้งเตือน

*ให้นักศึกษารักษา Username และ Password ให้ดีเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลตัวนักศึกษาเอง

เอกสารเบิกค่าเล่าเรียน

หากติดปัญหาการเข้าระบบให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน แต่ละพื้นที่พร้อมกับบัตรนักศึกษา


SIS RMUTL Application